O projektu (sekce dotací)

 

1. Projekt Implementace Dlouhodobého záměru JmK (IDZ JMK)

Aktuálně realizujeme 1. rok klíčových podaktivit:

Cílem je i  nadále budování sítě podpory talentovaných a motivovaných žáků v JMK, aktivity zaměřené na přímou podporu talentovaných a motivovaných žáků formou motivačních, inspirativních a rozvojových akcí a podpora nadaných a talentovaných žáků, jejich rodičů a pedagogických pracovníků v rámci Poradenského centra.

Řešitelem projektu je Jihomoravský kraj. Činnost projektu partnersky realizuje JCMM v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doba realizace 1. fáze projektu: 1. 9. 2023 až 30. 6. 2024 

 

2. Projekt podpory nadaných studentů (PPNS)

Záměrem Programu podpory nadaných studentů (PPNS) je finanční podpora samostatného vzdělávání nadaných studentů z rozpočtu Jihomoravského kraje. PPNS je realizován formou individuální podpory vybraných studentů.

Cílem je poskytnout nadaným prostředky k vhodnému rozšíření potřebných znalostí a dovedností, učinit je tak ještě více atraktivními pro vědecké instituce a inovativní firmy a současně také posílit jejich vazbu na Jihomoravský region.

 

3. Projekt Jihomoravského kraje iKAP JMK II

Rozvíjet nadané děti, radit rodičům, metodicky podporovat pedagogy a provádět testování – to všechno můžeme dělat díky projektu Jihomoravského kraje iKAP JMK II. Z tohoto projektu (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) realizujeme aktivity směřující k rozvoji intelektově nadaných žáků. Zaměřujeme se nejen na vzdělávací, poradenské a podpůrné aktivity pro pedagogy základních i středních škol a rodiče nadaných žáků, ale i na samotné děti, kterým nabízíme vedle rozvojových a zájmových aktivit psychologickou podporu a poradenství nebo propojení s mentory z řad akademického prostředí.

Řešitelem projektu je Jihomoravský kraj. Činnost projektu partnersky realizuje JCMM v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 až 31. 8. 2023

Klíčové aktivity projektu:

Podívejte se na představení aktivit projektovým týmem.