Poradna

 

Jsou chvíle, kdy se člověk potřebuje poradit i s někým jiným než jen s mámou nebo tátou. V takovém případě se obrať na naše poradenské centrum. Můžeš nás prostřednictvím e-mailu a nebo zavolej přímo naší psycholožce Leoně na číšlo 702 088 934.

 

Pro komunikaci e-mailem, vyplň formulář a odešli nám ho. Ozveme se ti.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji JCMM, z. s. p. o. (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů,
které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti
na aktivitách a projektech realizovaných JCMM.
S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu
stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném
nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách a
projektech realizovaných JCMM. JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého
souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.
Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.
Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii 
            těchto údajů,
- vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
            popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nastavení služeb Poradenského centra pro nadané

Podmínky poskytování poradenských služeb jsou nastaveny pro následující formy poradenství: e-mail, telefon a osobní individuální konzultace. Poradenství je určeno všem níže zmíněným cílovým skupinám demograficky příslušným do Jihomoravského kraje.


DEFINICE PORADENSKÉ SLUŽBY

 • bezplatná konzultační činnost
 • rozšiřující vyšetření pro identifikované intelektově nadané děti diagnostickou baterií Woodcock-Johnson IV
 • bezplatná informační činnost týkající se volnočasových mimoškolních aktivit primárně organizovaných JCMM
 • bezplatná metodická podpora

DEFINICE CÍLOVÉ SKUPINY

 • žáci a studenti  z JmK
 • zákonní zástupci těchto žáků a studentů
 • pedagogové a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol v JmK
 • laická a odborná veřejnost v JmK zajímající se o tuto problematiku.

NABÍZENÉ SLUŽBY PODROBNĚJI
- b
ezplatná konzultační činnost poskytovaná pro výše zmíněné cílové skupiny (a-b) a to v těchto oblastech:

 • individuální poradenství v problematice nadání pro výše uvedené cílové skupiny (a-d)
 • poskytování informací o možnostech testování žáků prostřednictvím standardizovaného diagnostického nástroje Invenio,
  včetně konzultace výsledků - prescreening nadaných žákůve 4. a 5. třídách ZŠ
 • poskytování informací o školských poradenských  zařízeních (PPP, SPC)

Bezplatné doplňkové vyšetření komplexní diagnostickou baterií Woodcock-Johnson IV

 • doplnění screeningového vyšetření (INVENIO) pro lepší nastavení rozvojových aktivit
 • v odůvodněných případech po individuální konzultaci

Bezplatná informační podpora

 • aktivity JCMM se zaměřením na rozvoj nadaných žáků,
 • spolupracující školy v systému podpory nadání,
 • organizace podporující rozvoj nadání,
 • nabídky olympiád, soutěží a dalších volnočasových činností pro nadané,
 • doporučení herních aktivit (online, offline, deskové hry, smart games),
 • doporučení publikací (odborné publikace, encyklopedie pro žáky, pracovní sešity)

Bezplatná metodická podpora

 • legislativní rámec související s problematikou nadání v České republice
 • metodika školské podpory vzdělávání nadaných

FORMY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • e-mailem
 • telefonicky
 • osobní setkání v prostorách JCMM, Česká 166/11, Brno (pouze po předchozí domluvě)

Poradci poskytují tyto služby dle METODIKY JEDNOTLIVÝCH FOREM PORADENSKÝCH SLUŽEB, která je detailně popsána v interním dokumentu „Nastavení služeb poradenského centra_INTERNÍ“.

PORADENSTVÍ POSKYTUJÍ

Poradce psycholog

Poskytuje individuální konzultace rodičům a identifikovaným nadaným žákům. Provádí rozšiřující diagnostiku za pomoci diagnostického nástroje (Woodcock-Johnson IV). Informuje o aktivitách prescreeningu a o rozvojových aktivitách. Psycholog se podílí i na realizaci prescreeningu a aktivit v rámci klubu pro nadané a jejich rodiče.

Poradce pedagog

Poskytuje bezplatnou informační podporu v oblasti metodiky školské podpory vzdělávání nadaných a odpovídající legislativy.

Případy poskytování služeb

 • Zájemce o poradenství je cílovou skupinou poradenského centra.
 • Poptávka zájemce odpovídá nabídce poradenských služeb.
 • Kapacita poradenských služeb není zcela naplněna.

Případy neposkytování služeb

 • Zájemce o poradenství není cílovou skupinou poradenského centra.
 • Kapacita poradenských služeb je zcela naplněna.
 • Poptávka zájemce neodpovídá nabídce poradenských služeb.
 • Klient porušuje stanovená pravidla, kvůli kterým může poradce poradenství okamžitě ukončit (viz níže “Ukončení poskytované služby ze strany poradce”)

Ukončení poskytované služby

Ze strany klienta, pokud:

 • jsou naplněny jeho potřeby,
 • dále nepotřebuje využívat poradenské služby,
 • přeje si službu ukončit bez nutnosti udání důvodu.

Ze strany poradce, pokud:

 • klient využil maximální možný počet setkání (3), volaných 50-60 minut, počet napsaných e-mailů (deset e-mailů ze strany klienta),
 • klient nesplňuje podmínky, které ho opravňují k užívání poradenského centra,
 • neposkytujeme typ služby, o níž zájemce projevuje zájem,
 • zájemce je agresivní, fyzicky či slovně napadá pracovníka, resp. jeho cílem je zneužití služby,
 • to aktuálně není v kapacitních možnostech zařízení, tzn., jsou dlouhodobě překročeny limity  služeb,
 • dojde k dohodě o ukončení služby obou stran.

 ETICKÉ ZÁSADY

 • Poradce ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost,  mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a  politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se daný člověk podílí na životě a chodu celé  společnosti.
 • Poradce usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně a kvality poskytovaných služeb, přičemž  poskytuje pouze ty služby, které je v rámci své odbornosti kompetentní poskytovat.
 • Poradce dává přednost profesionální etické odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 • Mezi základní hodnoty řadíme právo klienta na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem. Respektujeme klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho vlastní odpovědnosti za své jednání a zdraví, přičemž pracovník  jedná tak, aby neohrozil důstojnost a lidská práva klienta. Poradce pomáhá všem klientům, kteří o pomoc stojí, se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
 • Poradce je povinen zachovávat mlčenlivost (dle zákona o zpracování osobních údajů, č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle zákoníku práce) o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své profese a které se vztahují ke klientovi, a to i po ukončení pracovní  spolupráce.

Aktivita projektu „Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji“ (iKAP JMK II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) je realizována v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem, který naplňuje aktivity v rámci podpory vzdělávání nadaných žáků. Realizace je stanovena od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.